CO SOUVISÍ S VÝKONEM NAŠEHO POVOLÁNÍ?

Jedná se o povolání svobodné, tj. o využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory v souladu s autorským zákonem https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49278&nr=121~2F2000&rpp=15#local-content, na něž není třeba mít živnostenské oprávnění.

Literární překladatel je OSVČ, tj. osoba samostatně výdělečně činná, vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů (s účinností od 1. 1. 2009 je výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů považován za výkon samostatné výdělečné činnosti vždy a nepodléhá režimu soustavnosti), a jako taková si musí hradit sociální a zdravotní pojištění a podávat daňové přiznání a platit daně.

S příjmem ze samostatné výdělečné činnosti totiž podle § 7 odst. 2 zákona o daních z příjmů, vzniká registrační povinnost vůči správci daně http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/podnikatel-osvc registrační povinnost vůči příslušné správě sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/ a zdravotní pojišťovně https://www.vzp.cz/platci/osvc. Při registraci osoby samostatně výdělečně činné u správce daně je této osobě přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), které je podle § 130 odst. 2 daňového řádu daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto číslem registrován, při styku se správcem daně a dále v případech stanovených zákonem.  

Podle § 126 daňového řádu registrační povinnost nevzniká daňovému subjektu, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, či poplatníkovi, který má výhradně povinnost platit daň nepřímo prostřednictvím plátce daně (např. vykonává-li uměleckou činnost na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). Autorské honoráře, které nepřesáhnou od téhož plátce v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč, se nezahrnují do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění, pojistné se z těchto příjmů ze SVČ nehradí. Takové příjmy vymezené v ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů jsou zdaňovány 15% srážkovou daní z příjmů při výplatě autorovi, neuvádějí se tedy ani v daňovém přiznání k dani z příjmů.

Plátcem DPH se stává pouze v případě, že jeho roční obrat překročí 1 000 000 Kč či poskytuje-li služby plátci DPH v jiném členském státě EU.

Samostatná výdělečná činnost nemusí být ovšem činností hlavní, pro mnohé se jedná pouze o příjmy z činnosti vedlejší, z pohledu CSSZ za předpokladu, že

  • zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (když máme například dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tis. kč, tak tuto podmínku nesplňujeme)
  • přiznání starobního důchodu, a to i předčasného (u předdůchodu je však naše výdělečná činnost činností hlavní)
  • nárok na invalidní důchod
  • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
  • osobní péče o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti
  • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejsme voják z povolání
  • jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-vedlejsi-cinnost.php

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.