Nač si dát pozor

Pozor na Amazon

AmazonCrossing – CEATL vede nadále jednání s koncernem Amazon, který oslovuje překladatele – prozatím na velkých knižních trzích jako jsou Anglie, Francie, Německo a Itálie – a uzavírá s nimi jednotnou licenční smlouvu za finančně výrazně nevýhodných podmínek a v rozporu s běžnou praxí či dokonce legislativou v jednotlivých zemích. Poslední schůzka proběhla na Frankfurtském knižním veletrhu a nyní se čeká na písemné vyjádření Amazonu k předloženým připomínkám. CEATL požaduje, aby:

a) smlouva respektovala autorský zákon a smluvní náležitosti země, do jejíhož jazyka se titul překládá, z níž pochází překladatel či v níž se bude daný titul distribuovat;

b) smlouva a smluvní podmínky byly nejen v anglickém znění, ale i v jazyce, do nějž se titul překládá;

c) smlouva byla písemná a podepsaná oběma stranami. Překladatel nemůže postoupit Amazonu právo podpisu;

d) skutečnosti uvedené ve smlouvě nepodléhaly tajemství;

e) redaktorem překladu byl rodilý mluvčí cílového jazyka.

f) Podle zásad pro uzavírání smluv shrnutých v tzv. Hexalogu nelze udělit souhrnnou licenci pro nejrůznější způsoby užití, případně pro dosud neužívané či neznámé způsoby šíření. Pro každý ze způsobů užití je třeba výslovně sjednat práva a způsob odměny zvlášť.

g) Poskytnutí licence by mělo být časově omezené na maximum 5 let a respektovat dobu trvání autorských práv k původnímu dílu.

h) CEATL má rovněž výhrady ke smluvně zakotvenému požadavku seznamovat zadavatele měsíčně s postupem prací či předkládat k nahlédnutí překlad před jeho dokončením.

i) Zadavatel by měl překladateli vyplatit honorář do 30 dnů od přijetí díla. Je povinností zadavatele přesvědčit se o kvalitě překladatele před zadáním překladu.

j) Čas na zapracování redakčních úprav nelze paušálně omezit na 15 dní – lhůta by měla respektovat délku a náročnost překladu.

k) Kvalita či kritika překladu nemůže být důvodem k odmítnutí vyplatit honorář či k požadavku na vrácení zálohy, pokud byl překlad odevzdán včas a kompletní.

l) Změny a úpravy v překladu bez schválení ze strany autora jsou v rozporu s autorským právem v mnoha zemích.

m) Ve smlouvě by neměla chybět povinnost zadavatele dílo vydat a šířit.

n) Využívat bezplatně dílo a úryvky z něj lze pouze k propagaci daného díla, slouží-li k propagaci jiných děl, zboží či služeb, musí za ni překladatel obdržet finanční náhradu.

o) Veškerá práva k postoupení licence třetím stranám je nutno výslovně uvést.

p) Smlouva by měla obsahovat i omezení počtu kopií zdarma, např. 5% z celého nákladu.

q) Počet autorských výtisků by měl respektovat běžnou praxi v dané zemi.

Představujeme

Alici Hyrmanovou McElveen

Alici Hyrmanovou McElveen

Vítězkou Magnesie Litery 2017 za překladovou knihu se stala Alice Hyrmanová McElveen za překlad knihy irské autorky Sary Baumeové (1984) Jasno lepo podstín zhyna. Knihu přeloženou z angličtiny vydalo nakladatelství Odeon, redigoval ji Jan Zelenka. Srdečně blahopřejeme.