Granty

Uvádíme několik tipů, které mohou literárnímu překladateli pomoci při hledání možnosti stipendia nebo grantu. Výčet není zdaleka úplný, a my se budeme snažit jej průběžně doplňovat.

Český literární fond

Nadace Český literární fond poskytuje granty fyzickým a právnickým osobám, které vykonávají či podporují tvůrčí činnost či realizují výsledky tvůrčí činnosti a projekty v oblasti původní i přeložené literatury, a stipendia a uděluje ceny Nadace. Stipendiem se rozumí jednorázový nebo pravidelný měsíční příjem poskytovaný tvůrčím pracovníkům: jeho účelem je podpořit vytvoření či dokončení nového díla, případně jeho realizaci. Stipendium je rovněž možné poskytnout na studium materiálů nutných k vytvoření díla a na cesty vědeckých pracovníků. Výroční ceny Nadace ČLF jsou určeny k ocenění mimořádných tvůrčích počinů v oblasti literární tvorby a publicistiky.

Více na http://www.nclf.cz/cz/system-podpor.html

Ministerstvo kultury

Oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury vypisuje každoročně výběrové dotační řízení v oblasti podpory vydávání knih včetně překladové literatury. Je určeno pro víceleté projekty.

Více na https://www.mkcr.cz/oblast-literatury-383.html

Uvádíme několik tipů, které mohou literárnímu překladateli pomoci při hledání možnosti stipendia nebo grantu. Výčet není zdaleka úplný a my se budeme snažit jej průběžně doplňovat.

Kreativní Evropa

KREATIVNÍ EVROPA KULTURA 2014 –2020

Hlavním cílem podpory literárních překladů je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropské unii a v dalších zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v EU i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů publika. Priority jsou: podpora oběhu evropské literatury za účelem zajištění její nejširší dostupnosti, podpora propagace evropské literatury včetně vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl, pobídky k překládání a dlouhodobé propagaci kvalitní evropské literatury. Další prioritou podpory je zvýšit povědomí o překladatelích. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni uvádět v každé přeložené knize životopis překladatele. Žádost mohou podat pouze vydavatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské/nakladatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podávání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Více na http://www.programculture.cz/media/document/literarni-preklady-2015-po-dvoustranach.pdf

Francouzské Ministerstvo zahraničních věcí

Program Ministerstva zahraničních věcí Francie na podporu vydávání českých překladů děl francouzských autorů poskytuje prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice, potažmo Francouzského institutu v Praze finanční podporu nakladatelům, kteří chtějí publikovat české překlady děl francouzských autorů. Za svou existenci podpořil tento program vydání více než 300 překladů děl beletristických nebo z takových oborů jako jsou filozofie, historie, ekonomie atd... České překlady těchto děl jsou v mediatéce řazeny podle oborů a umístěny na vyhraženém místě. http://www.ifp.cz/Litterature-francaise-en-tcheque

Centre national du livre

Překlady z francouzské literatury podporují i další francouzské instituce, jako např. CENTRE NATIONAL DU LIVRE. Více na http://www.centrenationaldulivre.fr/en/auteur-traducteur/presentation/

Goethe-Institut

Program Goethe-Institutu "Překlady německých knih do cizího jazyka" podporuje zahraniční nakladatele při uveřejnění německé literatury v jiném jazyce.
Čtenářské veřejnosti, která nedisponuje znalostmi němčiny, tak mají být zpřístupněny důležité vědecké poznatky, významná díla beletrie a literatury pro děti a mládež i vybrané naučné publikace. V případě kladného posouzení žádosti je podpora realizována poskytnutím příspěvku k nákladům za překlad, který je vyplacen po vydání přeložené knihy. S převzetím celkových nákladů se nepočítá. Podporovány jsou především knihy z následujících oblastí:

  • demokracie, právní stát a občanská společnost
  • kulturní dimenze evropského sjednocovacího procesu
  • německé dějiny 20. století (zejména: kultura paměti, vyrovnání se s minulostí)
  • postoj společnosti k etnickým a náboženským menšinám
  • nadprůměrné primární texty německých vědců z oblasti společenských a sociálních věd

jakož i nadprůměrná díla současné německé literatury.

Zohledňovány jsou také:

  • texty klasické německé literatury
  • současná dramatika
  • kvalitní literatura pro děti a mládež 

Více na https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/bib/uef.html

Polské Ministerstvo kultury

Polské Ministerstvo kultury pravidelně vypisuje program na podporu překladu určený zahraničním vydavatelům, z něhož lze financovat překlad polské beletrie, poezie, literatury pro děti a mládež, publikace z oblasti dějin literatury, kultury či historie se zaměřením na Polsko nebo životopisné literatury. Pokrývá až 100% nákladů na překlad. Více na http://www.bookinstitute.pl/program-translatorski,dotacje,374,translation-program.html

Představujeme

Alici Hyrmanovou McElveen

Alici Hyrmanovou McElveen

Vítězkou Magnesie Litery 2017 za překladovou knihu se stala Alice Hyrmanová McElveen za překlad knihy irské autorky Sary Baumeové (1984) Jasno lepo podstín zhyna. Knihu přeloženou z angličtiny vydalo nakladatelství Odeon, redigoval ji Jan Zelenka. Srdečně blahopřejeme.